2/16/16මේ සදහා ඔබ භාවිතා කරන (Nero)software එකේ අලුත් සංස්කරණවලදී වෙනම විධානයක් ලබාදී තිබේ. එසේ නැතහොත්  DVD එකෙහි ඇති දත්ත සියල්ල පරිඝණකයේ හාඩ් ඩිස්කයට පිටපත් කර ඒවා CD එකක උපරිම ධාරිතාව වන 700MB වලට වඩා අඩු ගොනු කිහිපයකට සකස් කර ඒවා වෙන වෙනම CD වලට පිටපත් කල හැක.


වීඩියෝ ෆයිල්  සහිත DVD එකක ඇති දත්ත මෙසේ ලබා ගත නොහැක.එහිදී Video ෆයිල් එක හාඩ් ඩිස්කයට පිටපත් කරගෙන (Adobe Premiere) වැනි  software එකක් භාවිතා කරමින් විනාඩි 80 කට අඩු ගොනුවලට වෙන් කොට ගෙන ඒවා වෙන වෙනම CD වලට පිටපත් කළ යුතුය.

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews