6/9/16


මේ සඳහා USB Port සහිත පීසීඅයි (PCI - Peripheral Component Interconnect) කාඩ් යොදන්නට අවශ්‍යයි.

මෙවැනි කාඩ් එකක් සවි කොට නිවරදිව ඉන්ස්ටෝල් කර ගැනීමෙන් අවශ්‍ය තරමට USB Port ගණන වැඩි කරගන්නට පුලුවනි.Facebook Video Download

Recovery software

Sim Card 32bit හා 64bit වර්ග වල වෙනස

Computer එකට Tv Card එකක් සම්බන්ධ කර video save කරමු

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews