6/9/16


මේ සඳහා Slide Show එක විශේෂයෙන් සේව් කරන්නට අවශ්‍යයි.ෆයිල් මෙනුවෙන් Save As වෙත ගොස් ,Save As Type ස්ථානයේ Power Point Show (*.pps) ආකාරය සිලෙක්ට් කොට සේව් කරගත යුතුය.

දැන් pps ආකාරයෙන් ලැබෙන ෆයිල් එක ඕනෑම පරිගණකයකදී නැරඹිය හැකිය.


Analog Technology සහ Digital Technology ඉගෙනගනිමු

Windows 7 OS Sinhala භාවිතා කරමු

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews