8/13/16


• බයික් එකේ seat එක ගලවල පිටිපස්සට ගිහිල්ල බලන්න බයික් එක සමාකාරව තියනවද කියල.

• මොකද සමහර වෙලාවට එක්කෝ පැත්තකට ඇද වෙලා හෝ පැත්තක පත් වෙලා හෝ එක පැත්තක ඇතුලට එබිලා හෝ තියන්නේ නම් එම බයික් එක නතුරකට ලක් වී ඇති බව පැහැදිලි වෙයි.

• තවද චැසිය පුපුරලා හෝ අතිශයින් මලකඩ කා ඇත්නම් එයද ප්‍රශ්නයකි.

 Delete කල ෆයිල්ස් නැවත ලබා ගන්නා හැටි
 සිම් කාඩ් 32bit හා 64bit වර්ග වල වෙනස
 පරිගණයකට Tv Card එකක් සම්බන්ධ කර video save කරමු


උපුටා ගත් ලිපියකි
මිතුරන්ට share කරන්න.

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews