8/13/16


 • වර්තමානයේ සියල්ලටම වැඩ මිලෙන් ඉහල ගොස් ඇත්තේ ටයර්.විවිද මිල ගනන් මත 7000 පමණ සිට 25000 පමණ වන බව මතක තබා ගන්න.honda hornet සහ tw 200 වල පිටුපස ටයරය 20000 සිට 25000 පමන වේ.(japanese or europian made super branded tires)

• එමනිසා අනිවාර්යෙන් ටයර් දෙක පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන්න.

• එහි කට්ට ගෙවී ඇත්නම් එය ඔබගේ purse එකට මෙන්ම ජීවිතයටද තර්ජනයකි.

• යම් හෙයකින් පසුපස ටයරය ඒකාකාරීව ගෙවී ඇත්නම් (flat ආකාරයට) එයද අවුලකි.ඔබ පදින විටදී පටුපස රෝදය විසිවනවා මෙන් ඔබට දැනේවි.තව speed යනවිට control නැති වීමටද මෙය හේතුවකි.

• ටයර් වල කට්ට කපා තිබිය හැක.ඒ පිළිබඳවත් පරීක්ශාකරී වන්න.

උපුටා ගන්නා ලද ලිපියකි

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews