8/16/16


01) වම් පියයුරෙහි උපන් ලපයක් තිබීම සුබය.
02) පියයුරු ඇත්ව පිහිටන,වැහැරුණු,එල්ලා හැලෙන අගේ සිතුවිලි දුෂ්ටය.පුරුෂයාට නොසලකයි.
03) කෙටි පියුරු ඇති කාන්තාව සටකපටි ඉර්ශියාව ඇති හිමිට නොසලකන අයෙකි.
04) වැහැරුණු වුවද කුඩා පියයුරු අත්ති පතිදම් රකී.අග හිග කම් වලට මුහුණ පායි.
05) එකිනෙකට දුරස් වුද අගමහත් වුද දෙපියයුරු පිහිතියේ නම් අයහපත්ය.
05) පිරුණු ඉහලට නැමුණා වු පියයුරු රත්පියුම් මෙන් අඇ්ති බොහෝවසනා වන්තය.


06) පියයුරු දකුණට උස් වුයේ නම් ඇය බොහෝ පිරිමි දරුවන් ලබන්නිය.
07) පියයුරු දෙක අතර ඇති පරතරය පළල් වුයේ නම් අශුබ පල ගෙන දෙයි.
08) මුල මහත් වු අග සිහින් වු පියයුරු පිහිටා ඇති ස්ත්‍රිය තරුණ කාලයෙහි සැප අත්වන්නේද වුද පසු කාලයේ අප්‍රමාන දුක් පිඩා වලට ලක් වේ.
09) විශාල ලෙස පියයුරු ඇත්නම් ඇය භාග්‍ය වන්තය, යස ඉසුරින් පිරි ජිවිතයක් ගත කරයි.ප්‍රසංශාවට භාජනය වෙයි.
10) මධ්‍යම ප්‍රරාමානයෙන් නොහැකිලුනු රවුම් පියයුරු ඇති ඇය වාසනාවන්තය.

 මිතුරන්ට share කරන්න. 
 ස්ත්‍රී දේහ ලක්ෂණ විද්‍යාව facebook පිටුවෙන් උපුටා ගන්නා ලදී

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews