8/16/16


*මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් පිරුණු උරහිස් ඇත්තී ඉතා වාසනාවන්තය.
*නැමුනා වූ උරහිස් ඇත්තී බොහෝ දරුවන් ලබන්නීය.
*කොට උරහිස් ලබන්නී සම්පත් ලබන්නීය.
*පිරුණු ගතියකින් තොර උරහිස් ඇත්තී වැන්දඹුය.
*උරහිස් පළලින් අඩු ඉතාම කොට තැනැත්තී දරුවන් නැත දුකට පත්වී ජීවිතය ගෙනයන්නීය.
*පුරුෂයෙකු මෙන් පෘෂ්ඨිමත් උරහිස් ඇති තැනැත්තිය දබරයට පැටලී වියරු ලෙස හැසිරෙන තැනැත්තියකි.
*උරහිස් ලොකුව පළල්ව පිහිටි ඇය කම සම්පත්තිය හොඳින් විඳියි.
*උරහිස් වැහැරුණු පිරුණු ගතියෙන් අඩුනම් ඇය වැන්දඹුය.
*උරහිස් මධ්‍යම ප්‍රමාණය සමව පහලට නැමී ඇතිනම් ඈ පුතුන් ලබයි.
*උරහිස් එල්ලුණු ස්භාවයෙන් යුක්තව , කාටනම් ඇය කිසිඳු සැපයක් නැති ස්ත්‍රියකි.
නිය ලක්ෂණ..

*සක්පබලු බෙලිකටු සමානවුද වලගසුනාවු ද දුර්වර්නාවූ ද නියපොතු පිහිටියේනම් එම ස්ත්‍රිය බොහෝ පිඩා සහිතව ද දිළිඳුව ද ජිවත්වන්නිය.
*තුණු ඉඟ උස්වූ ද මෘදු වූ ද, සිහින් ලෝම වලින් ගැවසි ඇත්තා වූ ස්ත්‍රී තොමෝ බොහෝ සම්පත් ලබන්නනීය.
*යම් ස්ත්‍රියකගේ තුණු ඉඟ රෝම දකුණට කැරකැවී ගියේ නම් ශුභඵල අධික වන්නීය.
* මෙම රෝම වමට කැරකැවී ගියේ නම් ඕතෙමෝ පරපුරෂයන් සමඟ සතුටු වන්නනීය. සමාජයේ නින්දා , අගෞරවයට ලක්වන්නීය.
* ස්ත්‍රියකගේ යටිබඩ රේඛාවන් හෝ නහර හෝ ඉදිරියට නෙරාගිය ස්භාවයෙන් ද රෝමයන්ගෙන් ආතුලවද පිහිටියේනම් ඉතාම යහපත්ය.
*යම් ස්ත්‍රියකගේ යටිබඩ රේඛාවන් හෝ නහර හෝ ඉදිරියට නෙරාගිය ස්භාවයෙන් ද රෝමයන්ගෙන් ඇතුළුව ද පිහිටියේනම් ඉතාම අයහපත්ය.
*යම් ස්ත්‍රියකගේ නාභිය ගැඹුරුව ද, දකුණට කැරකැවී ගිය ආකාරයෙන් ද පිහිටියේ නම් ඕතෙමෝ අප්‍රමාණ සැප සම්පත් ලබන්නියකි.
*ඉතා ප්‍රකටව වමට කරකැවී ගිය ස්භාවයක් පිහිටියේ නම් නිරන්තරයෙන් දිළිඳු වන්නීය, ස්වකීය ඥාතීන්ගෙන් පවා අපවාද ලබන්නියකි.

  මිතුරන්ට share කරන්න.
 ස්ත්‍රී දේහ ලක්ෂණ විද්‍යාව facebook පිටුවෙන් උපුටා ගන්නා ලදී

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews