8/13/16


• බයික් එක පදින විට Chain එක “සිරි, සිරි” වැනි ශබ්දයක් හෝ hum එකක් එයි නම්,එක්කෝ chain එක ගෙවී හෝ ඇදී තිබේ.

• Chain එකට liquid grease ගස ඇත්නම් සුදු පාටට එය දැකිය හැකි වෙයි. එය chain දිගු කාලයක් භාවිත කිරීමට විශාල වශයෙන් උදවු වේ.

• ඉස්සරහ sprocket බලන්න ගොඩක් වෙලාවට බැරි උනත් පස්ස බලන්න පුළුවන් වෙයි.එම නිසා sprocket එකේ දත් ගෙවී උල sharp වී ඇත නම් හෝ එක පැත්තකට ඇතුලට ගෙවී ඇත නම් ඔබට sprocket දැමීමට සිදුවෙයි.

• Sprocket පරීක්ෂා කිරීමට කලයුතු හොඳම දේ වන්නේ , බයික් එක neutral කොට පසු පසට තල්ලු කරන්න “කට, කට “ ලෙස ශබ්ද නැගෙයි නම් sprocket ගන්න දෙයක් නැත.(මෙම ශබ්දය එන්නේ ඇතුලට ගෙවී යාමෙනුයි, කට්ටා නැතිනම් පදිනකොට “ කටස් කටස්” ලෙස slip වන ශබ්දයක් එයි.)

උපුටා ගත් ලිපියකි
මිතුරන්ට share කරන්න.

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews