8/13/16


• පළමුව Oil level බලන්න.oil අඩුව පදින අයගේ බයික් ගැනීමෙන් වලකින්න. මොකද එම engine ඒ වන විටත් අවසන් ගමනේ යමින් සිටින නිසාවෙනි.

• ඔබ දක්ෂයෙක් හෝ පරිනත පුද්ගලයෙක් නම් Oil thickness සහ සුවඳ බැලිය හැක.

• තවද engine එක යට oil leaks තියනවද කියා බලන්න.(විශේෂයෙන්)

• සමහර විට gear shaft එක ගාවඉස්සරහ sprocket සවිවන shaft එක ගාව.වැනි oil seal සහිත ස්ථාන වලින් oil leak වෙනවාදැයි බලන්න.

උපුටා ගත් ලිපියකි
මිතුරන්ට share කරන්න.

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews