8/13/16


• මෙය ඉතාමත් වැදගත් උපාංගයකි.මුලින්ම පිටතින් බැලුවත් පසුව start කල පසු බයික් එක accelerate කර බලන්න rev indicator එක නියමිත ආකාරයට වැඩ කරනවාද කියා.මොකද Chinese meter වල rev indicator එක පොඩ්ඩක් රේස් කල විට වෙඩි කාපු ඌරෙකු මෙන් ඉහලට දුවයි.

• Speedo meter සහ ODO meter එක ඉතින් දුවලම තමයි බලන්න ඕන.බොහෝ අවස්ථාවල speedo වැඩකරන්නේ නැත්තේ අය කිව්වම cable එක කැඩිලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් digital මීටර් හෝ නව තාක්ෂණික analogue meter වල තියන්නේ circuit එකක් හො coil එකක්.එම නිසා ඔබ බලන බයික් model එක පිළිබඳව හොඳින් දැනගෙන යන්න.

• Meter set එක fade වෙලා තියන්න පුළුවන්.එහෙම උනොත් රාත්‍රියට ඉලක්කම් පෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්එම නිසා ටිකක් අඳුරු කර බලන්න.

• Meter set එකක් බොහෝ විට 15000 සිට 45000 දක්වා විය හැකි බැවින් පරික්ෂාකාරී වන්න.

• CB4 v-tech,cbr 6, vtr efi,drz digital,XR digital,WR වැනි බයික් වල digital type මීටර් තිබෙන හෙයින් එය සුළුවට හිතන්න එපා.


අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා ලදී

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews