8/13/16


• මීට අමතර තිබෙන සුළු සුළු අඩුපාඩුකම් නම් ලසියෙන් කරගන්න පුළුවන් එමනිසා බයික එක test run යන වෙලාවේ මේවත් බලන්න.

• ඉස්සරහ රෝදයේ වැනෙන ගතියක් තිබේ නම් එක්කෝ රෝදයේ බෙයාරින් හෝ කොලර් එකේ රේසර් ගිහින් තිබෙන්න පුළුවන්.

• තවද අස්සරහ එක පැත්තකට අදිනවා නම් එක්කෝ tire එක පැත්තට ගෙවිල හෝ handle එක ඇද වෙලා තියෙන්න පුළුවන්.

• මේ අයුරින්ම පස්ස රෝදයෙද රේසර් සවුත්තු වී තිබීම නිසා සහ swing arm එකේ දෙපැත්තේ bush සවුත්තු වී තිබීම නිසා වැනෙන ගැතියන් තිබෙන්නට පුළුවන්.

• Brake කරන විට හෝ වලක වැටෙන විට handle එක සවිවී ඇති කොලර් එක පැත්තෙන් “ඩොක්” වැනි ශබ්දයක් එයි නම්, කෝලම් එක බුරුල් වී ඇත. T rod එකේ උඩ ඇති nut එක බුරුල් කර ඇතුලත nut එක තද කිරීමෙන් එය නැවතේ.නමුත් රේසර් ගොස් ඇත නම් එය replace කල යුතුය.

• Accelerate වෙන්නේ නැත නම් එක්කෝ carb,air filter, sparkplug වැනි අංගයක වරදක් විය හැකියි.

• Top ස්පීඩ් යන විට “බර බර” ලෙස ශබ්දවී slow වෙයි නම් air filter block or air block එකක් වැනි දෙයක් විය හැක.

• Idle එක rhythm එකකට නැත නම් හෝ smooth නැත්නම් එය පසුව tune-up එකේදී හරියාවී.


උපුටා ගත් ලිපියකි
මිතුරන්ට share කරන්න.

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews