8/12/16


 • මුලින්ම ඉදිරිපස fender එක, meter set එක, කණ්නාඩි, ටැංකිය ,සීට් එක, පසුපස hump එක සහ පසුපස fender එක බලන්න.

• ඉදිරිපස සහ පසුපස fenders:i. ඉදිරි පස නම් අනිවාර්යෙන්ම fork leg දෙක සවිවන ස්ථානය බලන්න බොහෝදුරට එය crack වී තිබීමට ඉඩකඩ ඇත.තවද fiber කල හෝ මුළුමනින්ම fiber වලින් සාදා තිබෙන්නත් පුළුවන්.තවද ගොඩක් ස්ටිකර් අලවා ඇත්නම් එහි cracks වැසීමට එය අලවා තිබෙන්නට පුළුවන්.

ii. පසුපස fender එක ජපන් බයික් වල ගොඩක් වෙලාවට rubber mixed plastic වලින් නිමවා ඇත.එහි බැලිය යුතු විශේෂම දෙය වන්නේ signal lights සවිවන ස්ථානය කැඩී ඇත්ද යන බවයි. තවද බොහෝ වෙලාවට එක fiber කොට තිබෙන්නට පුළුවන්.

අනෙක් කරුණ නම් අනිවාර්යෙන් ඔබ සලකා බලන බයික් එකෙහි photo එකක් අධ්‍යනය කර යන්න මන්ද බොහෝ වෙලාවට එය කපා හෝ modify කර තිබෙන්න පුළුවන්.

bike පරෙස්සමෙන් පදින්න

NaluNileNews පසුගිය ලිපි කියවන්න

Copyright © Gossip Lanka News කලාවෙන් ඔබ්බට ලෝකය | Powered by NaluNileNews